Strefy konfliktogenne w organizacji

Badając zjawisko konfliktów w organizacji warto zwrócić uwagę na strefy, w których najczęściej się one pojawiają. Według prowadzonych badań wśród pracowników przedsiębiorstw, na temat oceny atmosfery w pracy można wysnuć ciekawe wnioski. Większość, czyli około 67% pracowników ocenia ją jako bardzo dobrą, przeciwieństwo wykazuje 6% badanych, dając ocenę skrajną – bardzo złą. Natomiast 27% pracujących twierdzi, że jest ona względnie dobra, ale ma pewne zastrzeżenia. Co ciekawe, atmosferę w pracy lepiej oceniają pracownicy małych firm, tych do 20 pracowników. Uważają oni, że są równie zauważalni jak pozostali, a stosunki między pracownikami są serdeczniejsze i cieplejsze. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku dużych firm i korporacji[1]

Przytaczając wyniki kolejnych badań, aż 70% pracowników przyznaje, że w trakcie swojej pracy było w przynajmniej jednym konflikcie ze współpracownikiem. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na tego typu spory w środowisku pracy, zapobiegać im jeśli istnieje taka możliwość, a jeśli już zaistnieją, identyfikować je w początkowych ich fazach, a następnie umiejętnie je rozwiązywać[2].

Najczęstsze powody konfliktów, jakie podają badani to[3]: różnice charakterów, zła organizacja pracy, nieodpowiednia koordynacja działań, a także niewłaściwe zachowanie przełożonych. Ponadto zauważono trzy podstawowe strefy konfliktów[4]:

  • pomiędzy kierownictwem a członkami zespołu,
  • pomiędzy pracownikami w skali poziomej,
  • pomiędzy pracownikami a klientami lub organizacją a kontrahentami.

Wynika z tego, że źródłami konfliktów są nie tylko relacje interpersonalne, ale także w równej mierze zarządzanie w organizacji. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby menedżerowie i wszyscy odpowiedzialni za tego typu kwestie byli odpowiednio poinformowani. Wszystko opiera się tutaj na więc na odpowiedniej komunikacji, a co za tym idzie, zarządzaniem informacją w organizacji, obserwacją zachodzących zmian i jak najszybszym reagowaniu w odpowiedni sposób.

[1] Lakis J., Konflikt a synergia działań w przedsiębiorstwie, [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2013, nr 8, s. 21-33.

[2] Ibidem, s. 21-33.

[3] Ibidem, s. 21-33.

[4] Lakis J., Sposoby bezpośredniego rozwiązywania sporów – od projektów społecznych do zarządzania organizacją, [w:] „Współczesne Zarządzanie”, 2009, nr 4, s. 21-35.