Wskaźniki rynku kapitałowego

Kolejną grupą wskaźników służących analizie są wskaźniki ryku kapitałowego. Wskaźniki tego typu są niezwykle użyteczne w procesie badania spółek które zajmują się emisją akcji. Należy tutaj zaznaczyć, że wskaźniki niżej wymienione nie będą mogły zostać przeanalizowane na przykładzie przedsiębiorstwa Favore Sp. z o.o, która będzie poddana analizie finansowej w następnym rozdziale, ponieważ nie jest spółką akcyjną.

Jednakże wskaźniki te są tak nieodzownymi i niezbędnymi w analizie spółek akcyjnych, dlatego nie można o nich nie wspomnieć zajmując się wskaźnikami przydatnymi w procesie oceny wartości rynkowej akcji.

Jednym z najczęściej używanych wskaźników, mających ogromną wartość analityczną, wspomagających ocenę celowości inwestowania funduszy w akcje jest wskaźnik price earnings ratio (P/E) określający okres po upływie którego nastąpi zwrot funduszy przeznaczonych na nabycie akcji przy jednoczesnym założeniu że badana jednostka będzie generowała zyski na obecnym poziomie[1].

Dividend per share, DPS, czyli dywidenda na jedną akcję to jeden ze wskaźników który w bezpośredni sposób przedstawia korzyści które mogą być osiągnięte przez posiadacza akcji. Wskaźnik ten obrazuje konkretną wartość dywidendy która przypada na jedną akcję.

Dywidend yield czyli stopa dywidendy wyliczana jest ze stosunku dywidendy wypłaconej na jednostkę akcji do rynkowej ceny akcji podczas konkretnego dnia notowań. Stopa dywidendy bywa obiektem zainteresowania inwestorów dla których głównym celem jest pozyskiwanie bieżących dochodów z poczyninych inwestycji aniżeli dochodów pochodzących ze wzrostu wartości akcji. Ten konkretny wskaźnik zazwyczaj prezentowany jest w wartości procentowe co umożliwia łatwe zestawienie go do stup procentowych reprezentujących inne inwestycje. Uzyskane w procesie analiz stopy spółki zestawić można do zagregowanych wskaźników rynkowych oraz branżowych[2].

Kolejnym wskaźnikiem który może zainteresować wszystkich posiadaczy akcji jest stopa wypłat dywidendy która dostarcza informacji odnośnie wkładu dywidendy w uzyskanym zysku.

Powyższe wskaźniki stanowią niezwykle użyteczne narzędzie w rękach potencjalnych inwestorów czy też aktualnych udziałowców. Dzięki wskaźnikom rynku kapitałowego możliwa staję się ocena tego czy inwestowanie w daną spółkę akcyjną jest opłacalna w danym okresie czasu. Porównanie wskaźników umożliwia podjęcie możliwie trafnych decyzji odnośnie inwestowania kształtując obraz wartości danej spółki na tle innych spółek akcyjnych.

Jak zostało już zauważone we wstępnie do tego rozdziału, w aktualnie niezwykle szybko rozwijającym się świecie gospodarczym, niemalże każda organizacja musi mieć pod maksymalnie pełną kontrolą wszelkie swoje zasoby, zarówno ludzkie, ale przede wszystkim rzeczowe, materialne i niematerialne, finansowe, a także każde inne. Do tego celu wykorzystuje się właśnie analizę wskaźnikową, która oczywiście musi być dostosowana do statusu prawnego organizacji, jej wielkości, celów sobie stawianych, rodzajów posiadanych zasobów, potrzeb, a także kierunków rozwoju, czy po prostu ram prawnych panujących w państwie, w którym dana jednostka funkcjonuje. Jednak najważniejszym jest, żeby wybrane do analizy wskaźniki pozwoliły kierownictwu jednostki podejmować jak najbardziej trafne decyzje dotyczące przyszłych celów strategicznych, a także operacyjnych. W tak bardzo turbulentnych warunkach, w jakich przychodzi nam dziś funkcjonować można zaryzykować stwierdzenie, że nie można sobie już pozwolić na żadne niedociągnięcia, a tym bardziej zaniedbania w sferze prowadzonych analiz finansowych, ponieważ wiązać się to może z negatywnymi skutkami.

[1] A. Dyduch, M. Sierpińska, Z. Wilimowska, Finanse i Rachunkowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 212

[2] Ibidem, s. 213