Jak należy rozliczyć dostawę towarów dla której podatnikiem jest nabywca

Jak należy rozliczyć dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług? Dostawa dokonywana jest pomiędzy dwoma czynnymi podatnikami VAT.

Obowiązki po stronie sprzedawcy:
· wystawia fakturę VAT bez wykazania stawki i kwoty podatku z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca lub ze wskazaniem właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca albo z oznaczeniem odwrotne obciążenie (§ 5 ust. 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 68 poz. 360), · w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) dostawę wykazuje w poz. 41 (podstawę opodatkowania) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których
podatnikiem jest nabywca,
· obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy, w myśl którego przepisy m. in. art. 19 ust. 4 i 11 stosuje się odpowiednio. W związku z tym, że dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Jeśli natomiast przed wydaniem towaru otrzymano część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w tej części.

Obowiązki po stronie nabywcy:
· wystawia fakturę wewnętrzną opodatkowując nabycie stawką podstawową 23%,
· zakup towarów wykazuje w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) w pozycjach: 41 (podstawę opodatkowania) i 42 (kwotę podatku) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
· jeżeli zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – w deklaracji (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) wykazuje w pozycjach 51 (podstawę opodatkowania) i 52 (kwotę podatku) – nabycie towarów i usług pozostałych,
· obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 20 ustawy, w myśl którego przepisy m. in. art. 19 ust. 4 i 11 stosuje się odpowiednio. W związku z tym, że dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Jeśli natomiast przed wydaniem towaru wpłacono część należności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej wpłaty przez dostawcę, w tej części.

Źródło : archbip.mf.gov.pl