Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być objęte stosowną ewidencją. Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązkiem tym nie są objęte jedynie budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne, których wartość początkową ustala się w sposób uproszczony – opisany w dalszej części publikacji. Ponadto podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani do prowadzenia wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinna zawierać co najmniej:
• liczbę porządkową,
• datę nabycia,
• datę przyjęcia do używania,
• określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
• określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
• symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
• wartość początkową,
• stawkę amortyzacyjną,
• kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
• zaktualizowaną wartość początkową,
• zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
• wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
• datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Podatnicy mogą rozszerzyć zakres danych wykazywanych w ewidencji, np. o ratę odpisu (miesięczną, kwartalną). Pamiętać musimy, iż podatnik jest obowiązany wprowadzić środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Pozostałe zapisy w ewidencji środków trwałych powinny być dokonywane w terminach umożliwiających prawidłowe ewidencjonowanie kosztów zużycia trwałych składników majątku. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast od ujawnionych środków trwałych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach, jak i podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym, są obowiązani do prowadzenia – obok ewidencji lub wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – ewidencji wyposażenia, do której powinny być wprowadzane rzeczowe składniki majątku, których wartość początkowa  przekracza 1500 zł.

Źródło mf.gov.pl