Analiza wstępna rachunku zysków i strat

Kolejnym krokiem postępowania podczas przeprowadzania wstępnej analizy sprawozdania finansowego jest analiza rachunku zysków i strat. Ten rodzaj analizy pozwala na ustalenie oraz ocenę zmian zachodzących w strumieniach pieniężnych które reprezentują między innymi przychody pochodzące ze sprzedaży, wynik finansowy jednostki, jej koszty, a także wiele innych wielkości w następujących po sobie latach. Ponadto analizuje powiązania które zachodzą pomiędzy wartościami przedstawianymi w rachunku. Podczas wstępnej analizy rachunku zysków i strat przyrównuje się między innymi udział poszczególnych elementów rachunku do wartości przychodów netto ze sprzedaży, czego przykładem może być udział zysku, kosztów oraz strat nadzwyczajnych w całościowej kwocie przychodów netto pochodzących ze sprzedaży, czy też zysków w netto w przychodach netto pochodzących ze sprzedaży[1].

Podczas przeprowadzania wstępnej analizy rachunku zysków i strat można również przeprowadzić ocenę struktury[2] :

  • ponoszonych kosztów analizując strukturę kalkulacyjną bądź też rodzajową, aczkolwiek również udziały pozostałych kosztów działalności operacyjnej, kosztów na działalności podstawowej, a także finansowych w łącznych kosztach jednostki;
  • przychodów poprzez badanie udziałów przychodów finansowych, pozostałych przychodów na działalności operacyjnej, a także przychodów pochodzących z działalności podstawowej w całościowych przychodach badanej jednostki gospodarczej;
  • podczas analizy wyniku finansowego brutto bądź netto badany jest udział poszczególnych cząstkowych wyników finansowych w całościowym wyniku finansowym netto bądź też brutto. Cel tego typu analizy to określenie wpływu jaki na wynik finansowy posiadają poszczególne elementy rachunku zysków
    i strat.

 

Także tutaj wybór badanych struktur zależy zarówno od wielkości, typu prowadzonej działalności gospodarczej, sytuacji praktycznej przedsiębiorstwa, a także postawionych sobie przez analityka celów analiz.

[1] A. Ćwiąkała-Małys, W. Nowak, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 73

[2] Ibidem, s. 73.