Analiza wskaźnikowa

Uważa się, że wskaźniki finansowe nie stanowią miar absolutnych, a najwięcej korzyści przynieść mogą kiedy we właściwie dobranych zbiorach posłużą w prezentacji ważnych zmian zachodzących w sytuacji jednostki gospodarczej, bądź też do jej ewaluacji na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw[1]. Autorzy literatury przedmiotu opisują wiele wskaźników będących częściami składowymi analizy finansowej. Biorąc pod uwagę mnogość możliwych do obliczenia wskaźników warto się zastanowić po czym dokonać odpowiedniej selekcji wskaźników na podstawie własnych zainteresowań oraz potrzeb.

Takie właśnie podejście przyjmujemy w niniejszym opracowaniu – mając świadomość charakteru pracy, a także niemożliwości podjęcia się analizy wszystkich występujących wskaźników, dokonano niezbędnych wyborów, które uzasadnione zostały w poniższych rozważaniach. Wybór stosowanych i opisywanych wskaźników, których szczegółowa analiza zostanie dokonana w rozdziale trzecim, na przypadku przedsiębiorstwa Favore Spółka z o.o., był podyktowany wieloma czynnikami, do których najważniejsze należą charakter analizowanej za ich pomocą spółki, a także cele analizy i charakter praktyczny. Oczywiście starano się wybrać takie wskaźniki, żeby stanowiły one relatywnie pełen zestaw, obejmujące wszystkie ich typy i rodzaje. Jednak naturalnym jest również, że każdy wybór powoduje pojawienie się pewnych luk, których jednak staramy się w tym przypadku uniknąć.

[1] E. A. Helfert, Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 143

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźniki wypłacalności – poziomu zadłużenia – wspomagania finansowego

Wskaźniki rynku kapitałowego