Zobowiązania jednostki gospodarczej

Zobowiązania jednostki gospodarczej to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994