Zdarzenie gospodarcze

  • Podlega rejestracji w księgach rachunkowych
  • Jest równoznaczne     z operacją gospodarczą
  • Fakt udokumentowany
  • Jest udokumentowane w mierniku pieniężnym
  • Wywiera wpływ na aktywa, pasywa lub wyniki działalności jednostki

Dodaj komentarz