Organ zatwierdzający

Organ zatwierdzający – to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994