Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy – to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994