Aktywa jednostki

Aktywa jednostki – to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994