Na jaki cel można przeznaczyć środki z loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Loteria fantowa i gra bingo fantowe są grami losowymi o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, jaki zostanie z nich uzyskany musi być przeznaczany w całości na realizację określonych w regulaminie gry celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. (art. 16 ust. 1 ustawy)

Przy planowaniu loterii fantowej lub gry bingo fantowe należy zatem ze szczególną wnikliwością określić cel, na jaki zostaną przeznaczone uzyskane z nich środki, a następnie precyzyjnie cel ten wskazać w regulaminie gry.

W przypadku wątpliwości co do możliwości przeznaczenia dochodu na określony cel, warto upewnić się, czy dane przedsięwzięcie będzie zgodne z ustawą o grach hazardowych, kontaktując się z właściwym organem Służby Celnej, tj. naczelnikiem urzędu celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

Uwaga
Przeznaczenie dochodów z loterii fantowej lub gry bingo fantowe na cel niespełniający warunków, by uznać go za cel społecznie użyteczny, oznaczać będzie, że loteria fantowa lub gra bingo fantowe została urządzona niezgodnie z przepisami i w takim przypadku podmiot urządzający grę powinien liczyć się z sankcjami wynikającymi z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Zarówno zatem prawidłowe określenie celu, na jaki zostaną przeznaczone dochody uzyskane z loterii fantowej lub gry bingo fantowe, jak również przeznaczenie ich istotnie na cel określony w regulaminie gry, jest bardzo istotne przy ocenie całego przedsięwzięcia.

Źródło: mf.gov.pl