Standaryzacja cen

Standaryzacja cen – polega na tym, że ceny kształtowane są na tej samej wysokości (z uwzględnieniem różnic kursowych) we wszystkich…

Elementy marketingu międzynarodowego

Elementy marketingu międzynarodowego : badania marketingowe, których celem jest zebrania i analiza danych z międzynarodowego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa, które…

Znaczący inwestor

Znaczący inwestor – spółka handlowa lub przedsiębiorstwo państwowe, posiadająca  w innej jednostce – niebędącej jednostką zależną lub współzależną – nie…

Konta syntetyczne

Konta syntetyczne gromadzą dane dotyczące grup zasobów majątkowych        i źródeł ich pochodzenia

Konta pozabilansowe

Konta pozabilansowe służą do ewidencji zdarzeń nie wpływających na bilans czy wynik finansowy ale muszą być rejestrowane ze względu na…

Konta niebilansowe wynikowe

Konta niebilansowe wynikowe służą do rejestracji procesów gospodarczych powodujących ponoszenie kosztów i strat nadzwyczajnych w celu osiągnięcia przychodów i zysków nadzwyczajnych…

Konta niebilansowe bezwynikowe

Konta niebilansowe bezwynikowe służą do rejestracji kilku dokumentów dotyczących tego samego zdarzenia gospodarczego i nie wykazują sald końcowych.

Konta bilansowe

Konta bilansowe służą do ewidencji stanu oraz zmian składników bilansu. Są one otwierane pod datą pierwszego dnia roku obrotowego według stanu…

Elementy konta księgowego

Słowna nazwa konta Dwie przeciwstawne nazwane strony Zapis zdarzeń gospodarczych Obrót konta: suma kwot zapisanych na jednej ze stron konta…

Konto księgowe

Konto księgowe to podstawowe urządzenie księgowe, służące do rejestracji zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostkach. Jest ono prowadzone dla każdego pojedynczego składnika…