Marketing

Pierwszą definicją jest ta zaproponowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe (American Market Association- AMA) w 1941 roku, która nazywana jest klasyczną, a wg której marketing to „prowadzenie czynności gospodarczych, które kierują przepływem dóbr i usług od producenta do konsumenta i użytkownika”[1]. Zdezaktualizowała się ona jednak i dziś AMA proponuje inne ujęcie, według którego marketing to „proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną, przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów i wartości”[2]. Obecnie istnieje również wiele innych podejść i prób definiowania marketingu, z których wymienić można chociażby to stworzone przez W.J. Stantona („system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabywców”) lub przez R. Głowackiego („proces społeczno – gospodarczy mający na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi oraz zaspokojenie go poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie wytwarzanych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie”)[3].

Jak łatwo można zauważyć, pomysły na definiowanie marketingu bardzo różnią się od siebie. Można je jednak uporządkować i wyróżnić pięć orientacji, które charakteryzują różne podejścia oraz filozofie dotyczące tego pojęcia[4]:

  • Orientacja produkcyjnakoncentruje się na cenie produktu i jego dostępności;
  • orientacja produktowawedług niej cechy i jakość produktów są kluczowe dla decyzji nabywców;
  • orientacja sprzedażowanajważniejszym jest by dotrzeć do klienta i przekonać go do kupna produktu. Osiąga się to przez intensywną promocję i sprzedaż;
  • orientacja marketingowa – w odróżnieniu od orientacji sprzedażowej opiera się ona na badaniu długoterminowych zależności – potrzeb nabywców i na ich zadowoleniu z zakupionego produktu;
  • marketing zorientowany społecznie – do innych celów marketingowych dodaje się tutaj również dobrobyt i pomyślność społeczną. Ta orientacja jest stosowana w niewielkim, ale rosnącym stopniu i jest szczególnie ważna dla elementów kulturowych, które według niej powinny być chronione i szanowane.

[1]    P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i przykłady, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010, s. 33

[2]    P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik Europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 39-40

[3]    Leksykon Marketingu, pod red. J. Altkorna i T. Kramera, PWE, Warszawa 1998, s. 143

[4]    P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, op. cit. s. 35