Marketing mix

Marketing mix jest kluczowym pojęciem – w ujęciu klasycznym zawiera cztery podstawowe elementy:

 • produkt (product);
 • cenę (price);
 • dystrybucję (place);
 • promocję (promotion).

Są to tzw. 4P, na których opiera się strategia marketingowa[1]. Owe instrumenty unaoczniają również te dziedziny działalności przedsiębiorstwa, które firma samodzielnie może kształtować, dlatego też szczególnie ważnym jest szczegółowa ich analiza i wypracowanie strategii ich dotyczącej.

We współczesnym marketingu podjęto również próby przeformułowania klasycznych 4P, tak aby podkreślić nowoczesne podejście do problemu. W ten sposób powstała nowa koncepcja 4C, w której zawiera się:

 • wartość dla nabywcy (customer value);
 • koszt (cost);
 • wygoda nabycia (convenience);
 • komunikacja (communication)[2].

Z kolei w przypadku marketingu usług często rozszerza się klasyczne instrumenty (4P), o kolejne trzy, czyli:

 • personel usług (personnel, people);
 • obsługa (personal service);
 • proces usług (process)[3].

[1]    Leksykon… s. 145

[2]    P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz, op. cit, s. 29

[3]    Leksykon… s. 145