Źródła finansowania działalności kas skok

Według stanu na koniec września 2014 r. głównym źródłem finansowania działalności kas były depozyty członków (przede wszystkim oszczędności osób fizycznych) w wysokości 16 091 mln zł. Łącznie depozyty członków kas stanowiły 91,7% wartości aktywów. W strukturze zobowiązań występują również pozostałe zobowiązania i rezerwy (4,1% aktywów), w tym kredyty zaciągnięte w Kasie Krajowej na kwotę 142,3 mln zł (0,8% aktywów) oraz fundusze własne wg bilansu stanowiące 2,4% wartości aktywów.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku