Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, mogą być urządzane przez uprawnione podmioty, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry. (art. 7 ust. 1a ustawy)

Urządzanie ww. gier nie zostało zatem sformalizowane, tak jak w przypadku innych gier losowych i nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na ich urządzanie. Jednakże prawidłowe dokonanie zgłoszenia urządzania loterii lub gry bingo fantowe jest warunkiem niezbędnym, by móc taką grę zorganizować i przeprowadzić zgodnie z prawem.

Z tego względu niezwykle istotne jest nie tylko samo dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi Służby Celnej, ale także przygotowanie go w taki sposób, by spełniało wymogi określone w ustawie o grach hazardowych i zawierało wszelkie niezbędne informacje.

Uwaga

Urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe bez dokonania zgłoszenia zagrożone jest karą pieniężną, a także stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Źródło: mf.gov.pl