Wyniki sektora skok

uyuPrzychody
W III kwartale 2014 r. przychody kas pochodziły głównie z działalności podstawowej. Podkreślić jednak należy, iż przychody z tytułu odsetek uległy obniżeniu o ponad 182,3 mln zł tj. o 12,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie wystąpiły także pojedyncze transakcje o charakterze jednorazowym niezwiązane z działalnością podstawową polegające na wydzieleniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W wyniku tych transakcji przychody kas były wyższe o 33,6 mln zł.

Koszty
W okresie objętym analizą nieznacznej zmianie uległa struktura kosztów. Nadal przeważały koszty działalności operacyjnej, których udział w strukturze kosztów spadł o 4,65 p.p. z 56,54% na koniec września 2013 r. do 51,89% na koniec września 2014 r. Wynikało to głównie z procesu dostosowywania stóp procentowych przyjmowanych przez kasy depozytów do poziomów sektora finansowego. Znaczący udział pozostałych kosztów operacyjnych związany był z pogarszającą się jakością portfela kredytowego i wynikającą z tego konsekwencją związaną z obowiązkiem tworzenia odpisów aktualizujących przeterminowane należności. Istotny wpływ na poziom kosztów z działalności podstawowej miały koszty usług obcych, których udział w strukturze wzrósł do 35,06%. Jednocześnie zauważyć można nieznaczny wzrost udziału kosztów wynagrodzeń z 12,6% we wrześniu 2013 r do 13,9% na koniec września 2014 r. Zmiany w strukturze kosztów wynagrodzeń i kosztów usług obcych bezpośrednio związane były ze zmianą modelu biznesowego niektórych kas polegającą na outsourcingu części działalności do spółek celowych. W strukturze kosztów największe znaczenie nadal mają koszty obsługi depozytów, których udział systematycznie spada ze względu na obniżenie oprocentowania depozytów przyjmowanych przez kasy. W III kwartale 2014 r. zaobserwowano stabilizację marży odsetkowej oraz spadek rozpiętości odsetkowej.

Wynik Finansowy
Na koniec III kwartału 2014 r. w sektorze skok odnotowano stratę netto w wysokości 12,7 mln zł. W trzech kwartałach br. duży wpływ na wyniki kas miały: pogarszająca się jakość portfela pożyczkowego, spadek kosztu pozyskania depozytów, zrealizowane przez kilka kas jednorazowe transakcje z tytułu wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz poprawiająca się rentowność niektórych kas. Wyniki kas zostały istotnie obciążone odpisami aktualizującymi na skutek pogarszającej się jakości portfela kredytowego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość utworzonych odpisów w III kwartale 2014 r. była wyższa o 55 mln zł. Na koniec III kwartału 2014 r. 36 kas wykazało zysk netto ze swojej działalności (w porównaniu do końca III kwartału 2013 r. nastąpił wzrost o 5 kas). Udział aktywów kas wykazujących zysk w aktywach sektora wynosił 85,1% (wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,6 p.p.). Jednocześnie zysk netto tych kas wykazany na koniec III kwartału 2014 r. (87,4 mln zł) w stosunku do III kwartału roku ubiegłego obniżył się o 83,7 mln zł, tj. o 48,9%. Istotnej poprawie uległy wyniki kas wykazujących na koniec III kwartału 2013 r. straty. Udział aktywów kas wykazujących stratę na koniec III kwartału 2014 r. w aktywach sektora wynosił 14,8% (spadek o 22,2 p.p.). Jednocześnie strata netto tych kas wykazana na koniec III kwartału 2014 r. (100,1 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 76,7 mln zł, tj. o 43,3% (bez uwzględnienia niewypłacalnych kas, które zakończyły działalność). Z danych sprawozdawczych kas wynika, że kasy wykazujące zysk netto zmniejszyły nieznacznie udział w portfelu kredytowym sektora z 86% na koniec 2013 r. do 85% na koniec III kwartału 2014 r. W przypadku depozytów udział pozostał na niezmienionym poziomie.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku