Umiarkowany wzrost skali operacji pozabilansowych

kasaInformacja o sytuacji banków w okresie I – IX 2014r

Obserwowany w okresie I-IX br. wzrost akcji kredytowej znalazł odzwierciedlenie we wzroście udzielonych przez banki zobowiązań dotyczących finansowania (o 4,0% do 228,5 mld zł, w tym 162,7 mld zł wynikało z tytułu przyznanych linii kredytowych) i gwarancji (o 16,1% do 70,0 mld zł).
Pomimo stabilnego poziomu stóp procentowych odnotowano wzrost wartości transakcji pochodnych dotyczących stopy procentowej (nominalna wartość tych transakcji zwiększyła się o 9,8% do 1 655,0 mld zł, głównie z tytułu zwiększenia skali transakcji IRS), co należy łączyć m.in. ze zwiększeniem portfela obligacji skarbowych oraz pojawieniem się oczekiwań na dalszą redukcję stóp procentowych NBP. Zwiększeniu uległa też skala operacji walutowymi instrumentami pochodnymi (o 19,7% do 406,5 mld zł, głównie z tytułu wzrostu transakcji fx swap i outright forward). W konsekwencji odnotowano wzrost łącznej skali transakcji na instrumentach pochodnych (o 10,9% do 2 061,5 mld zł).

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/index.html