Sytuacja płynnościowa kas skok

19Bieżąca sytuacja kas w zakresie płynności była zadowalająca. Na podstawie art. 38 ustawy o skok, kasy zobowiązane są do utrzymywania 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego w postaci rezerwy płynnej zgromadzonej w formie gotówki, środków ulokowanych w Kasie Krajowej lub zainwestowanych w jednostki uczestnictwa rynku pieniężnego.
Według stanu na koniec września 2014 r. kasy utrzymywały aktywa płynne na poziomie 3,8 mld zł i środki te stanowiły 21,8% ich łącznej wartości aktywów. W III kwartale br. zaobserwowano dalszy spadek środków płynnych, który związany był ze zmniejszeniem wartości depozytów zgromadzonych w kasach w stosunku do końca 2013 roku.
Kasy lokowały środki płynne głównie w Kasie Krajowej, na bieżących rachunkach bankowych oraz w jednostkach uczestnictwa rynku pieniężnego. Niewielką część środków gromadziły w formie lokat w bankach oraz obligacjach Skarbu Państwa.
Źródłem finansowania działalności kas są depozyty ich członków. Kasy mają prawną możliwość uzyskania wsparcia finansowego z Kasy Krajowej w formie kredytów płynnościowych, jednak w trzech kwartałach 2014 r. nie korzystały z tej formy zasilania. Ze względu na strukturę finansowania, kasy utrzymywały dużą nadwyżkę środków płynnych.
W kasach występuje istotna różnica pomiędzy kwotą pozyskanych depozytów, a wartością portfela udzielonych pożyczek i kredytów.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku