Struktura depozytów kas skok

aZ danych sprawozdawczych kas na koniec września 2014 r. wynika, że w strukturze depozytów dominowały depozyty z terminem wymagalności do 12 miesięcy włącznie, natomiast w ujęciu podmiotowym depozyty osób fizycznych stanowiły 99,5% depozytów ogółem.
Wśród zgromadzonych w kasach depozytów pod względem wartości dominowały depozyty terminowe (84%), natomiast liczba rachunków terminowych była istotnie niższa niż liczba rachunków bieżących. Wynika to głównie ze specyfiki działania kas, które prowadzą dla swoich członków obowiązkowe rachunki służące do gromadzenia comiesięcznych oszczędności, tzw. indywidualne konta spółdzielcze. Każdy członek skok zobowiązany jest do posiadania takiego rachunku. Oprócz obowiązkowego rachunku, kasy oferują także rachunki osobiste oraz rachunki typu a’vista, a także depozyty terminowe. Wartość średniego depozytu terminowego na koniec września 2014 r. wyniosła 23,1 tys. zł, a bieżącego 1 tys. zł. Wśród depozytów terminowych dominują – pod względem ich wielkości – depozyty o wartości od 100 do 500 tys. zł, które stanowią 28,9% ogółu depozytów terminowych. Depozyty te zgromadzone są na 4,1% prowadzonych rachunków. Depozyty powyżej 100 tys.zł stanowią ponad 32,9% wartości ogółem zgromadzonych depozytów. Liczba depozytów powyżej 100 tys. zł stanowi 4,2% liczby depozytów terminowych. Depozyty w przedziale od 10 tys. zł do 30 tys. zł stanowią 24,1% ogółu depozytów terminowych i zgromadzone były na 33,7% prowadzonych rachunkach. W strukturze zobowiązań – uwzględniając terminy pierwotne – dominują zobowiązania z terminem od 6 miesięcy do 1 roku, które stanowią 36,5% zobowiązań z tytułu oszczędności członków kas.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku