Sprzedaż wierzytelności w sektorze skok

kasaWedług danych sprawozdawczych na koniec III kwartału 2014 r. wartość brutto sprzedanych przez kasy portfeli kredytów i pożyczek wyniosła 2 193 mln zł i nieznacznie wzrosła w stosunku do końca 2013 r. o 62,5 mln zł. Największą część sprzedanego portfela stanowiły wierzytelności przeterminowane powyżej 3 miesięcy (97%), z tego ponad połowa była przeterminowana powyżej 12 miesięcy. Wartość netto (po uwzględnieniu wartości odpisu aktualizującego na dzień sprzedaży) portfela sprzedanych wierzytelności wynosiła 1 368 mln zł. W zamian za sprzedane wierzytelności kasy otrzymywały papiery dłużne lub/i środki pieniężne, jednocześnie część kas dokonała sprzedaży wierzytelności z odroczonym terminem
płatności. Według danych sprawozdawczych na koniec września 2014 r. wartość bilansowa papierów dłużnych otrzymanych przez kasy w zamian za sprzedane przeterminowane wierzytelności wynosiła 362,7 mln zł i stanowiła 2,01% wartości aktywów kas ogółem. Ponadto kasy wykazały należności w wysokości 132,7 mln zł powstałe w wyniku zbycia wierzytelności z odroczonym terminem płatności i dokonały aktualizacji wartości tych należności o kwotę 79,6 mln zł. Wartość bilansowa tych należności wynosiła więc 53,1 mln zł. Podkreślenia wymaga, iż termin spłaty wyżej wymienionych należności w wielu wypadkach został odroczony na okresy od kilku do kilkunastu lat. Wartość skryptów dłużnych wykazywanych przez kasy w sprawozdaniach finansowych za rok 2013 po weryfikacji przez biegłych rewidentów została istotnie zaktualizowana. Biegli rewidenci zalecili utworzenie dodatkowych 267 mln zł odpisów aktualizujących, co stanowiło 66% pierwotnie utworzonej wartości. Na koniec września 2014 r. wartość odpisu aktualizującego skrypty dłużne wynosiła 559 mln zł i stanowiła 55% wartości bilansowej brutto tych papierów. W większości kasy do wyceny tych portfeli zatrudniały firmy zewnętrzne. Licząc od daty sprzedaży należności w zamian za skrypty dłużne do końca września 2014 r. kasy odzyskały tylko 183,2 mln zł, tj. 14,06% wartości tych papierów w ujęciu wartości bilansowej brutto.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku