Produkt krajowy brutto

Znaczne przyspieszenie popytu krajowego oraz dobra koniunktura na polski eksport przyczyniły się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w roku ubiegłym. Zgodnie z danymi GUS realne tempo wzrostu PKB w 2004 r. wyniosło 5,4%, podczas gdy w 2003 r. wzrost ten wyniósł 3,8%. Wartość PKB w cenach bieżących w roku ubiegłym wyniosła około 885,3 mld zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dało kwotę ok. 23,2 tys. zł, tj. około 6,3 tys. USD, licząc według średniorocznego rynkowego kursu złotego w stosunku do dolara (bez uwzględnienia parytetu siły nabywczej).

W założeniach makroekonomicznych do budżetu na 2004 r. przewidywano, że tempo wzrostu PKB w roku budżetowym wyniesie 5,0%, a PKB w cenach bieżących ukształtuje się na poziomie 861,5 mld zł. Niestety, z uwagi na zmiany metodologiczne wprowadzone na początku 2004 r. nie można porównywać oczekiwanego wzrostu i poziomu PKB z wykonaniem podanym przez GUS. Brak porównywalności między wielkościami prognozowanymi w założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2004 r., a wykonaniem podanym przez GUS dotyczy wszystkich kategorii z rachunków narodowych. Wynika to z faktu, że prognoza do budżetu przygotowywana była na danych opracowanych według starej metodologii.

Podstawowe zmiany w nowej metodologii rachunków narodowych to:

  • nowy, wymagany przez Komisję Europejską od krajów członkowskich, sposób szacowania usług mieszkaniowych, tj. według metody kosztów użytkownika;
  • w szacunkach amortyzacji dla instytucji rządowych i samorządowych uwzględniono, wcześniej nie ujmowaną, wartość podbudowy dróg;
  • w szacunkach spożycia prywatnego skorygowano wartość usług z tytułu podróży zagranicznych w celu uzyskania zgodności z kwotami wykazywanymi w bilansie płatniczym.

Źródło: Mf.gov.pl