Pożyczka pod zastaw

19Pożyczka pod zastaw polega na tym, że w zamian za ustaloną kwotę pożyczkobiorca decyduje się przenieść prawo własności na pożyczkodawcę na oznaczony czas spłaty długu. Zastawem są zazwyczaj dobra materialne typu: samochód, biżuteria, papiery wartościowe lub nieruchomość. Pożyczka pod zastaw może być udzielona na dowolny cel. Pożyczkodawcą może być zarówno bank, jak i osoba prywatna. Może też nią być instytucja parabankowa, opisana powyżej, ale w tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność.
Umowa pożyczki pod zastaw powinna być sporządzona na piśmie i dodatkowo, prócz podstawowych elementów, tj. danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, powinna zawierać:
♦ opis dóbr objętych umową,
♦ kwotę udzielonej pożyczki i wysokość jej oprocentowania,
♦ kwotę i termin spłaty pożyczki, kwotę ewentualnej zaliczki.
Zastaw wygasa po spłaceniu w całości i w wyznaczonym czasie zaciągniętego zobowiązania. Natomiast w przypadku, kiedy dłużnik nie wywiązał się prawidłowo ze spłacenia długu, bank czy instytucja pozabankowa (ten, kto udzielił takiego kredytu) ma prawo odebrać dłużnikowi zastawioną własność i odsprzedać ją osobom trzecim (w ten sposób odzyskuje swój dług). Decyzja pożyczki pod zastaw hipoteczny (mieszkania czy domu) powinna być podjęta z dużą rozwagą w kontekście ewentualnej straty przy niepowodzeniu spłaty pożyczonej kwoty. Dodatkowo trzeba pamiętać o kosztach wiążących się z jej zaciągnięciem, tj. prowizją czy wyceną wartości nieruchomości.
Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)