Pozostałe aktywa kas skok

5Łączna wartość pozostałych aktywów (zdefiniowanych dla potrzeb niniejszej analizy jako suma środków zgromadzonych w kasie, bankach oraz portfel instrumentów dłużnych i kapitałowych) wynosiła na koniec września 2014 r. 5 555 mln zł i była o 1 366 mln zł niższa w stosunku do końca 2013 roku. Pamiętać jednak należy, iż począwszy od marca 2014 r. kasy zobowiązane są do utrzymywania rezerwy obowiązkowej w NBP w wysokości ok. 3,5% zgromadzonych depozytów po uwzględnieniu ulg przewidzianych ustawą. Środki te są utrzymywane na rachunku rezerwy obowiązkowej w Kasie Krajowej, która utrzymuje wartość rezerwy obowiązkowej wszystkich kas na rachunku w NBP. W strukturze portfela aktywów finansowych (krótko- i długoterminowych) na koniec września 2014 r. dominowały lokaty w Kasie Krajowej, ich wartość wynosiła 2 292 mln zł, co stanowiło 13,1% aktywów kas. Istotną pozycję stanowiły również dłużne papiery wartościowe, stanowiące 19,3% finansowych aktywów długoterminowych. Łączna wartość dłużnych papierów wartościowych w długo i krótkoterminowych aktywach finansowych wynosiła 469 mln zł, co stanowiło 2,7% wartości aktywów kas ogółem. W portfelu tym największy udział stanowiły skrypty dłużne nabyte przez kasy w zamian za sprzedane przeterminowane wierzytelności. Wartość skryptów na koniec września 2014 roku została wykazana w kwocie 362 mln zł (po uwzględnieniu odpisów aktualizujących). Zgodnie z art. 37 ustawy o skok, kasy zobowiązane są do inwestowania swoich środków pieniężnych z najwyższą starannością. Ustawa dopuszcza następujące formy inwestycji:
1) obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
2) lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej;
3) lokaty w bankach;
4) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.14);
5) inne kategorie lokat i inwestycji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.
Pomimo wskazanych powyżej ograniczeń udziały i akcje kas w innych przedsiębiorstwach o różnej formie prawnej – zgodnie ze sprawozdawczością na dzień 30 września 2014 r. – stanowiły 44,6% finansowych aktywów długoterminowych i 7,3% aktywów krótkoterminowych. Ogółem wartość udziałów i akcji stanowiła 7,3% wartości aktywów kas.Posiadane przez niektóre kasy pakiety akcji i udziałów pochodzą głównie z transakcji wniesienia aportem do utworzonych spółek celowych majątku kas, a także zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku