Plan wydatków Resortu Finansów na 2015 r

Plan wydatków Resortu Finansów na 2015 r.

w tys. zł
Budżet Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki wg ustawy
budżetowej na 2015 r.
Środki
budżetowe
Środki UE Razem
Budżet Państwa 150 – Przetwórstwo przemysłowe 15018 – Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Pozostałe wydatki bieżące 5 000 5 000
15018 Suma 5 000 5 000
15019 – Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych Wydatki majątkowe 5 000 5 000
15019 Suma 5 000 5 000
15095 – Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące 238 000 238 000
15095 Suma 238 000 238 000
150 Suma 248 000 248 000
550 – Hotele i restauracje 55003 – Bary mleczne Dotacje i subwencje 20 000 20 000
55003 Suma 20 000 20 000
550 Suma 20 000 20 000
750 – Administracja publiczna 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Świadczenia dla os. fiz. 468 468
Pozostałe wydatki bieżące 27 755 27 755
Wydatki majątkowe 1 680 1 680
Wynagrodzenia 188 673 18 192 206 865
Pochodne od wynagrodzeń 34 852 3 602 38 454
75001 Suma 253 428 21 794 275 222
75008 – Izby skarbowe Świadczenia dla os. fiz. 32 32
Pozostałe wydatki bieżące 34 506 34 506
Wydatki majątkowe 7 200 7 200
Wynagrodzenia 240 656 240 656
Pochodne od wynagrodzeń 44 343 44 343
75008 Suma 326 737 326 737
75009 – Urzędy skarbowe Świadczenia dla os. fiz. 800 800
Pozostałe wydatki bieżące 431 584 431 584
Wydatki majątkowe 67 717 67 717
Wynagrodzenia 2 227 419 2 227 419
Pochodne od wynagrodzeń 411 371 411 371
75009 Suma 3 138 891 3 138 891
75010 – Urzędy kontroli skarbowej Świadczenia dla os. fiz. 432 432
Pozostałe wydatki bieżące 54 129 54 129
Wydatki majątkowe 15 540 1 545 17 085
Wynagrodzenia 377 719 21 018 398 737
Pochodne od wynagrodzeń 69 600 4 144 73 744
75010 Suma 517 420 26 707 544 127
75013 – Izby celne i urzędy celne Świadczenia dla os. fiz. 58 220 58 220
Pozostałe wydatki bieżące 132 757 132 757
Wydatki majątkowe 14 285 14 285
Wynagrodzenia 1 031 787 37 1 031 824
Pochodne od wynagrodzeń 197 168 9 197 177
75013 Suma 1 434 217 46 1 434 263
75046 – Komisje egzaminacyjne Świadczenia dla os. fiz. 180 180
Pozostałe wydatki bieżące 937 937
75046 Suma 1 117 1 117
75095 – Pozostała działalność Świadczenia dla os. fiz. 102 102
Pozostałe wydatki bieżące 249 127 5 867 254 994
Wydatki majątkowe 7 670 14 280 21 950
Wynagrodzenia 17 616 9 17 625
Pochodne od wynagrodzeń 3 230 3 3 233
75095 Suma 277 745 20 159 297 904
750 Suma 5 949 555 68 706 6 018 261
752 – Obrona narodowa 75212 – Pozostałe wydatki obronne Pozostałe wydatki bieżące 189 189
75212 Suma 189 189
752 Suma 189 189
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 – Obrona cywilna Pozostałe wydatki bieżące 40 40
75414 Suma 40 40
754 Suma 40 40
758 – Różne rozliczenia 75823 – Partie polityczne Dotacje i subwencje 62 054 62 054
Pozostałe wydatki bieżące 1 087
75823 Suma 63 141 63 141
758 Suma 63 141 63 141
Budżet Państwa Suma 6 280 925 68 706 6 349 631
Budżet Środków Europejskich 750 – Administracja publiczna 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Świadczenia dla os. fiz.
Pozostałe wydatki bieżące 0
Wydatki majątkowe 0
Wynagrodzenia 6 524 6 524
Pochodne od wynagrodzeń 1 286 1 286
75001 Suma 7 810 7 810
75013 – Izby celne i urzędy celne Wynagrodzenia 208 208
Pochodne od wynagrodzeń 50 50
75013 Suma 258 258
75095 – Pozostała działalność Dotacje i subwencje 4 807 4 807
Pozostałe wydatki bieżące 14 015 14 015
Wydatki majątkowe 53 276 53 276
Wynagrodzenia 50 50
Pochodne od wynagrodzeń 10 10
75095 Suma 72 158 72 158
750 Suma 80 226 80 226
Budżet Środków Europejskich Suma 80 226 80 226
Suma końcowa 6 280 925 148 932 6 429 857