Plan dochodów Resortu Finansów na 2015 r

Plan dochodów Resortu Finansów na 2015 r

w tys. zł
Dział Rozdział Dochody wg ustawy
budżetowej na 2015 r.
500 – Handel 50095 – Pozostała działalność 2 394 000
500 Suma 2 394 000
750 – Administracja publiczna 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 11 608
75008 – Izby skarbowe 5 190
75009 – Urzędy skarbowe 625 230
75010 – Urzędy kontroli skarbowej 12 326
75013 – Izby celne i urzędy celne 66 465
75046 – Komisje egzaminacyjne 800
75095 – Pozostała działalność 58 773
750 Suma 780 392
758 – Różne rozliczenia 75814 – Różne rozliczenia finansowe 423 193
758 Suma 423 193
Suma końcowa 3 597 585