Lokata to umowa, na mocy której klient powierza

tyjmLokata to umowa, na mocy której klient powierza instytucji finansowej uzgodnioną kwotę swoich środków finansowych na określony czas. Po upływie tego czasu instytucja finansowa jest obowiązana wypłacić klientowi tę powiększoną sumę o umówione odsetki. Odsetki w tym przypadku to przychód dla posiadacza lokaty. Zatem lokata ma na celu pomnożenie kapitału. Decydując się na ten rodzaj inwestycji, należy zwrócić uwagę na zaproponowane, a następnie zapisane w umowie elementy:
1. Czas trwania lokaty. Wyróżniamy:
♦ lokatę na określony czas (tzw. lokata terminowa),
♦ lokatę na czas nieoznaczony (tzw. lokata a vista).
2. Oprocentowanie lokaty. Wyróżniamy:
♦ oprocentowanie stałe, które nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy lokaty. Jest bezpieczniejsze (już w momencie założenia lokaty klient zna jej odsetki), ale za to z reguły niższe;
♦ oprocentowanie zmienne, którego wysokość może się zmieniać w trakcie trwania umowy lokaty na skutek okoliczności, jakie zostały zapisane w umowie. Charakteryzuje się wyższym ryzykiem, ale, co za tym idzie, możliwością większego zysku.
3. Kapitalizację odsetek, czyli dopisywanie odsetek do kwoty lokaty, dzięki czemu w kolejnym okresie umowy odsetki mogą być naliczane od większej kwoty (sumy lokaty pierwotnej i odsetek, jakie spłynęły po upływie terminu umowy). Na przykład zakładamy lokatę 6-procentową w kwocie 1000 zł na 1 rok, z kapitalizacją odsetek co miesiąc. Po miesiącu mamy kwotę odsetek 5 zł, którą bank dodaje do kwoty bazowej lokaty. Mamy więc 1005 zł, od której to kwoty bank policzy nam odsetki na koniec drugiego miesiąca. I tak w każdym miesiącu będzie nam rosła kwota bazowa lokaty, od której bank będzie liczył odsetki.
4. Możliwość i warunki rozwiązania lokaty przed upływem terminu. Z reguły wycofanie środków przed upływem terminu powoduje utratę części bądź całości odsetek. Inwestowanie wlokaty jest obarczone stosunkowo mniejszym ryzykiem, zwłaszcza gdy są to lokaty bankowe. W Polsce bowiem lokaty bankowe gromadzone w bankach krajowych są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancjami nie są objęte te instytucje finansowe, które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej. Warto zatem przed podpisaniem umowy z daną instytucją finansową dopytać, czy jest ona objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
W bankach z reguły tabliczka w taką informacją wisi w każdej jego placówce, jeśli nie – należy dopytać o to pracowników lub uzyskać informacje w KNF czy BFG (dane teleadresowe znajdują się w ostatniej części poradnika).

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)