Kurs walutowy

W 2004 r. odnotowano nominalną efektywną deprecjację złotego (kurs ważony geograficzną strukturą polskiego eksportu) o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Złoty stracił również w ujęciu realnym (kurs deflowany CPI), a skala realnej efektywnej deprecjacji złotego wyniosła 1,7%. Wyżej wymieniona deprecjacja złotego była głównie związana z osłabieniem złotego w relacji do euro o 3,1% w ujęciu średniorocznym do poziomu 4,5340 PLN/EUR. Złoty umocnił się natomiast o 6,0% w relacji do dolara amerykańskiego do średniorocznego poziomu 3,6540 PLN/USD. Przy czym kształtowanie się kursu złotego w relacji do dolara amerykańskiego w 2004 r. było głównie rezultatem zmian kursu EUR/USD, gdyż obecnie prawie cała zmienność kursu EUR/USD jest absorbowana przez kurs PLN/USD, o kursie PLN/EUR decydują natomiast czynniki krajowe i regionalne.

W 2004 roku kurs złotego w relacji do euro charakteryzował się bardzo wysoką zmiennością, a w jego kształtowaniu się można wyróżnić dwie główne tendencje:

  1. styczeń – kwiecień: okres silnej deprecjacji złotego (1 marca 2004 r. kurs PLN/EUR na rynku międzybankowym osiągnął najwyższy w historii poziom 4,9429);
  2. maj – grudzień: okres stopniowej aprecjacji złotego (28 grudnia 2004 r. kurs PLN/EUR na rynku międzybankowym osiągnął najniższy od 2 lat poziom 4,0320).

Do silnego osłabienia polskiej waluty w pierwszym okresie przyczyniły się głównie:

  • niepewność polityczna związana z rozpadem koalicji rządzącej oraz oczekiwaniami na powołanie nowego rządu;
  • obawy czy parlament przyjmie kolejne pakiety ustaw wchodzące w skład tzw. Planu Hausnera;
  • obawy o możliwość przekroczenia w 2004 r. przez dług publiczny progu 55% PKB.

Aprecjacja złotego w drugim okresie była natomiast pochodną:

  • ustabilizowania się sytuacji politycznej w kraju;
  • publikacji coraz lepszych danych makroekonomicznych, świadczących o silnych fundamentach gospodarki polskiej;
  • wzrostu atrakcyjności instrumentów finansowych denominowanych w złotych w związku z rozpoczęciem przez RPP (w czerwcu 2004 r.) cyklu podwyżek stóp procentowych;
  • poprawy nastrojów inwestycyjnych w regionie po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

Źródło: Mf.gov.pl