Kapitał (inwestycje w gospodarce) – Kształtowanie się czynników wzrostu gospodarczego

W roku 2004 nakłady inwestycyjne w gospodarce[1] wyniosły 62.840,0 mln zł podczas gdy w 2003 r. wynosiły 56.938,6 mln zł. Realne tempo ich zmiany, w stosunku do roku 2003, wyniosło plus 9,2%, podczas gdy rok wcześniej odnotowano spadek o 0,7%. W ujęciu rachunków narodowych wzrost nakładów na środki trwałe brutto wyniósł 5,3%. Wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych[2], która może świadczyć o koniunkturze w budownictwie i potencjalnym popycie na wykonawstwo robót budowlano-montażowych w kolejnych okresach, wyniosła jednak 26.775,6 mln zł w 2003 r., osiągając niewielkie dodatnie tempo 1,9%. Zauważalny był natomiast wyraźny wzrost liczby podjętych zadań inwestycyjnych, który wyniósł w relacji do 2003 r. 37,2%. Oznacza to, w kontekście niewielkiego wzrostu wartości kosztorysowych inwestycji, obniżenie się przeciętnej wartości podejmowanego w 2004 r. projektu inwestycyjnego w grupie podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób. Generalnie największy wzrost inwestycji rozpoczętych w 2004 r. odnotowano w górnictwie gdzie wzrosły one o 229%, co wynikało z faktu, że spółki węglowe po dobrym roku na światowym rynku węgla przestały ponosić straty finansowe, a ich skłonność do podejmowania nowych zadań inwestycyjnych znacznie wzrosła. Natomiast w przetwórstwie przemysłowym i energetyce odnotowano spadki o odpowiednio 1,8% i 0,3%. Jeszcze słabiej wypadła branża zajmująca się handlem i naprawami gdzie wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych spadła w 2004 r. o 22,3%.

Inwestycje w środki trwałe wzrosły realnie o 9,2% (w 2003 r. spadek o 0,8%), z czego inwestycje w budynki i budowle zanotowały wzrost o 10,5%, inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 4,9%, natomiast inwestycje w środki transportu wzrosły o 25,8%. W przemyśle nakłady inwestycyjne wzrosły nominalnie o 13,4% (w 2003 r. wzrost o 11,0%), w budownictwie odnotowano wzrost o 8,7% (spadek o 23,1%), w handlu i naprawach wzrost o 1,6% (spadek o 1,1%), zaś w transporcie wzrost o 10,3% (spadek o 12,4%).

Większa aktywność inwestycyjna w stosunku do 2003 r. wynikała z ożywienia gospodarczego i pojawiającej się nadziei jego wzmocnienia dzięki wstąpieniu Polski do UE. W 2004 r. nadal jednak przedsiębiorcy niechętnie posiłkowali się kredytem, a generowane zyski trzymali w formie depozytów bankowych lub wypłacali akcjonariuszom w postaci dywidendy.

Wyniki finansowe uzyskane przez przedsiębiorstwa[3] w 2004 r. pokazują dalszą i wyraźną poprawę ich sytuacji finansowej. Poprawiły się w zasadzie wszystkie wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Dla ogółu badanych przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,3% (wobec 97,2% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5,9% (4,4%), wskaźniki rentowności obrotu brutto 6,0% (2,8%) oraz rentowności obrotu netto 4,8% (1,7%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 30,3% (wobec 23,6%), wskaźnik płynności finansowej II stopnia 94,4% (84,3%).

Zwiększona aktywność inwestycyjna była również wspierana przez napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z metodologią bilansu płatniczego w 2004 r. wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich netto była wyższa od obserwowanej w 2003 r. i wyniosła 4,9 mld EUR. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w 2004 r. do Polski napłynął kapitał zagraniczny o wartości 7,86 mld USD tj. o 1,44 mld USD więcej niż w poprzednim roku. Jest to jednocześnie najwyższa wartość od 2000 r., kiedy to odnotowano rekordowy napływ BIZ.

[1]           W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 pracowników.

[2] j.w.

[3] Wg sprawozdania F-01 sporządzanego przez przedsiębiorstwa niefinansowe zatrudniające powyżej 49 osób.

 

Źródło: Mf.gov.pl