Jakość portfela kredytowego kas skok

jmmjZgodnie ze sprawozdawczością kas, wartość kredytów przeterminowanych na koniec września 2014 r. wynosiła 5 139mln zł, z czego 2 785 mln zł stanowiły kredyty, których okres przeterminowania wynosił powyżej 12 miesięcy. Dane te nie obejmują kredytów przeterminowanych sprzedanych w latach 2012 – 2013 (w zamian za skrypty dłużne), które podwyższyłyby wartość obecnie przeterminowanych kredytów o ponad 42%. W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego kasy utworzyły odpisy aktualizujące należności w wysokości ponad 2 917 mln zł. Uwagę zwraca wzrost wartości kredytów przeterminowanych o 1 210 mln zł tj. o 31% w III kwartałach br. Dla porównania w całym roku 2013 wartość portfela kredytów przeterminowanych wzrosła o 362 mln zł, tj. 10,3%. Jednocześnie, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. wartość portfela pożyczek i kredytów wzrosła o 84 mln zł, tj. 0,6%. Kredyty i pożyczki przeterminowane na koniec września 2014 r. stanowiły 38,7% wartości portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 9 p.p.. Gdyby uwzględnić wartość netto skryptów dłużnych otrzymanych w zamian za sprzedane wierzytelności, z którymi nadal związane jest ryzyko kredytowe, udział ten wzrósłby do 40,3% wartości portfela kredytowego. W ujęciu strukturalnym portfela kredytowego przeterminowanego – zgodnie z informacjami sprawozdawczymi – znaczące pozycje zajmują pożyczki i kredyty konsumpcyjne i na nieruchomości – stanowią one odpowiednio 49,5% i 44,8% wartości portfela kredytów przeterminowanych.
Biorąc pod uwagę strukturę podmiotową pożyczek i kredytów przeterminowanych, największy udział (97,5%) stanowią kredyty udzielone osobom fizycznym. Rozwój działalności depozytowej w 2013 r. stwarzał presję na wzrost działalności kredytowej, co – wobec zidentyfikowanych słabości w zarządzaniu ryzykiem, w tym głównie kredytowym – prowadziło do wzrostu poziomu należności przeterminowanych, pomimo dużej skali dokonywanych restrukturyzacji należności (13,5% portfela kredytowego) i w efekcie zaliczania tych ekspozycji do obsługiwanych terminowo. Konsekwencje tych działań są widoczne również w trzech pierwszych kwartałach 2014 r. Wartość kredytów przeterminowanych wzrosła o prawie 31% przy jednoczesnym minimalnym wzroście całego portfela kredytowego o 0,6%. Gwałtowny przyrost kredytów przeterminowanych ma istotny wpływ na wyniki finansowe kas oraz ich efektywność. Stale wzrastający udział należności przeterminowanych w portfelu kredytowym powoduje, że sytuacja poszczególnych kas się nie poprawia, pomimo obniżenia kosztów bieżących funkcjonowania poszczególnych podmiotów oraz przekazania pomocy z Kasy Krajowej.
W założeniu kasy miały obsługiwać wyłącznie członków, których znają i którzy wywodzą się z tej samej, powiązanej więzią społeczności, a wartość jednostkowo udzielanych kredytów nie miała być wysoka. Dynamiczny rozwój niektórych kas doprowadził jednak do sytuacji, w której w skrajnych przypadkach obsługują one po kilkaset tysięcy członków z różnych środowisk, praktycznie niepołączonych więzią (zawodową, środowiskową). Niektóre kasy, szczególnie z grupy dużych kas, udzielają pożyczki i kredyty o wartościach przekraczających 500 tys. zł, co rodzi dodatkowe ryzyko dużych zaangażowań. Istotnym elementem ryzyka jest liczba członków/klientów przypadających na jednego zatrudnionego pracownika, która może
powodować, że analiza ryzyka kredytowego w tej grupie kas jest sporządzana w sposób uproszczony. Inaczej sytuacja kształtuje się w małych kasach, w których zachowana została rzeczywista więź pomiędzy członkami. W tych kasach jakość portfela należności na tle całego sektora skok jest najlepsza (kredyty zagrożone nie przekraczają 1% wartości całego portfela).

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku