Działalność kredytowa sektora skok

tyjmPortfel kredytów i pożyczek netto sektora skok na koniec III kwartału 2014 r., zgodnie ze sprawozdawczością kas, przekraczał wartość 10 306 mln zł i w stosunku do końca 2013 r. obniżył się o 188 mln zł. Portfel kredytowy netto stanowił ok. 59%8 wartości aktywów kas. Udział kredytów netto w aktywach kas nieznacznie wzrósł w stosunku do końca ubiegłego roku. Jednocześnie obserwowany jest spadek wartości aktywów płynnych oraz wzrost aktywów trwałych, o rentowności niższej niż portfel kredytowy. Sytuacja ta wynika w szczególności z:
– dokonanego przez niektóre kasy wydzielenia zorganizowanych część przedsiębiorstw z ich struktur w wyniku czego kasy te objęły udziały i akcje nowopowstałych podmiotów (w I półroczu br.),
– pogarszającej się jakości kredytów, co wiąże się z koniecznością dodatkowej aktualizacji ich wartości poprzez tworzenie odpisów aktualizujących.
W portfelu kredytowym dominują należności z terminem zapadalności powyżej 12 miesięcy, Ich udział w portfelu należności wyniósł na koniec września 2014 r. 74% wartości tego portfela. Biorąc pod uwagę strukturę portfela kredytowego według terminów pierwotnych (okresów na jaki została zawarta umowa) w kasach dominują kredyty udzielane na okres od 5 do 10 lat, które stanowią 56,7% całego portfela, a wartość kredytów udzielonych na okres powyżej 5 lat stanowiła na koniec września 2014 r. 61,7% wartości portfela kas. Podkreślić przy tym należy, iż struktura ta uległa istotnej zmianie po 2012 r., ponieważ do października 2012 r. kasy mogły udzielać kredyty i pożyczki wyłącznie na okres do 5 lat. W strukturze podmiotowej portfela kredytowego kas na koniec III kwartału 2014 r. dominowały należności od osób fizycznych – ponad 98% wartości portfela. Tylko niecały 1% stanowiły kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych, a udziały kredytów dla rolników indywidualnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły łącznie 0,4% wartości portfela. Struktura podmiotowa portfela wynika głównie z ograniczeń ustawy o skok z 1995 r. co do grup klientów, którzy mogli zostać członkami kas, a w konsekwencji mogli korzystać z ich usług. Z analizy struktury przedmiotowej portfela kredytowego wynika, że największą jego wartość tj. 63,6%, stanowią kredyty konsumpcyjne, w tym gotówkowe, 33,6% stanowią kredyty na nieruchomości, 2% to kredyty w rachunku bieżącym, a 0,9% to kredyty operacyjne i inwestycyjne. W portfelu kredytowym kas dominują kredyty o wartości od 10 do 50 tys. zł, które stanowią 44,6% całego portfela. Na uwagę zasługuje jednak duży udział portfela kredytów i pożyczek o kwocie przekraczającej 1 mln zł, które stanowią 15,4% wartości całego portfela. Natomiast kredyty powyżej 100 tys. zł stanowią 30% całego portfela kredytowego, Kredyty wysokokwotowe podwyższają ryzyko koncentracji portfeli należności kas. Zaobserwowano także stały – począwszy od II połowy 2013 r. – spadek liczby rachunków kredytowych. Należności restrukturyzowane w kasach stanowią blisko 12,5% wartości całego portfela. Jednocześnie kredyty restrukturyzowane o wartości powyżej 1 mln zł stanowią 57% portfela restrukturyzowanego.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku