Adekwatność kapitałowa sektora skok

16Zgodnie z art. 24 ustawy skok, do funduszy własnych kas zaliczane były:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych,
4) za zgodą KNF, środki otrzymane na zasadach zobowiązań podporządkowanych:
a. z Kasy Krajowej z tytułu kredytów stabilizacyjnych,
b. z BFG z tytułu pomocy,
c. z innych źródeł,
5) niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dostępne do sprzedaży,
6) niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, jako dostępne do sprzedaży,
7) za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, dodatkowa kwota odpowiedzialności członków, w części określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fundusze własne pomniejszane są o:
1) stratę z lat ubiegłych,
2) stratę w trakcie zatwierdzania,
3) stratę bieżącego okresu,
4) niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych,
5) niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych,
6) kwotę brakujących odpisów aktualizujących
7) niektóre inwestycje kapitałowe kasy w inne instytucje finansowe.

Do funduszy własnych nie jest zaliczany zysk bieżący kasy oraz zysk w trakcie zatwierdzania, co powoduje rozbieżności w wartości funduszy własnych wg kalkulacji bilansowej i ostrożnościowej. Sytuację sektora skok w zakresie adekwatności kapitałowej nadal uznać należy za trudną, pomimo, iż na koniec września 2014 r. wartość funduszy własnych kas w stosunku do końca 2013 r. wzrosła o 568,3 mln zł, co jest związane głównie z zakończeniem działalności przez dwie kasy, w tym kasy o największym niedoborze kapitałowym. Uwzględniając wyniki inspekcji UKNF – wartość funduszy własnych nadal byłaby ujemna. Dane powyższe nie uwzględniają w pełni ustaleń przeprowadzonych w kasach inspekcji, w świetle których wyniki niektórych kas powinny zostać istotnie skorygowane, co będzie miało również wpływ na poziom ich kapitałów. W roku ubiegłym oraz bieżącym, do końca III kwartału przeprowadzono inspekcje w trzynastu kasach. Wartość wyników finansowych w tych kasach zgodnie z ustaleniami UKNF powinna być skorygowana o 588 mln zł. Korekty wynikające z ustaleń przeprowadzonych dotychczas kontroli UKNF w kasach nie we wszystkich przypadkach znalazły odzwierciedlenie w sprawozdawczości na koniec września 2014 r. Kwestie te podlegają odrębnym postępowaniom wyjaśniającym.
Według metodologii obliczania wymogu kapitałowego ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów, wymóg kapitałowy kas zgodnie ze sprawozdawczością na koniec września 2014 r. wyniósł 811 mln zł, a niedobór kapitału wynosił 475 mln zł.
Współczynnik wypłacalności na koniec września 2014 r. w sektorze skok ukształtował się na poziomie 2,07% przy normie ustawowej wynoszącej 5%. Grupa 23 kas wykazuje w sprawozdawczości współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, natomiast 30 kas poniżej wymogu ustawy, przy czym 10 kas ujemny.

Źródło :
http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektora_kas_spoldzielczych/raporty/raporty_skok.html
Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku