Zasady amortyzacji

1. Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonujemy:
• od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dokonywania odpisów przez podatników będących armatorami od inwestycji rozpoczętych, na które składa się zamówiony przez armatora tabor transportu morskiego w budowie. W tym przypadku podstawę naliczania amortyzacji stanowi kwota poniesionych wydatków (w tym wpłacone zaliczki) na budowę taboru,
• od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji,
• w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Wyjątkiem od zasady równych rat jest możliwość zmiany wysokości raty na skutek okoliczności, określonych w ustawie, pozwalających na podwyższenie lub obniżenie stawki amortyzacji w ciągu roku podatkowego,
• do końca okresu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór,
• suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

2. Odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonujemy w okresie ich wykorzystywania. Wysokość odpisu miesięcznego ustala się dzieląc roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

3. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczas ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji.

4. Odpisów amortyzacyjnych nie dokonują podatnicy, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość nie prowadzą działalności gospodarczej.

5. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przewłaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy właściciel, w tym pożyczkobiorca lub kredytobiorca.

 

Źródło mf.gov.pl