Preferencyjna metoda amortyzacji – od nowych fabrycznie środków trwałych

Metoda ta ma zastosowanie na zasadzie praw nabytych do środków trwałych, których amortyzację tą metodą rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r.
Odpisów amortyzacyjnych możemy dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 KŚT, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości. Jeżeli wysokość tak ustalonych odpisów byłaby niższa od odpisów obliczonych według metody degresywnej, wówczas podatnicy mogą dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki z „Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych” podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3. W tym przypadku roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji.

Źródło mf.gov.pl