Gdzie udać się po kredyt

kasaPo kredyt udzielony w oparciu o przepisy prawa bankowego należy się udać wyłącznie do banków. Udostępnianie pieniędzy przez inne instytucje to – jak wspomniano wyżej – pożyczka, która podlega już nieco innym regulacjom prawnym (regulują ją wyłącznie przepisy Prawa cywilnego). Kiedy zapadnie decyzja o wyborze kredytobiorcy, należy zazwyczaj najpierw wypełnić wniosek kredytowy i, wraz z dowodem tożsamości oraz – z reguły – zaświadczeniem o dochodach, dostarczyć go do potencjalnego kredytodawcy. W przypadku kredytu bankowego na podstawie informacji zawartych we wniosku kredytowym oraz dostarczonych dokumentów bank weryfikuje zdolność kredytową ubiegającego się o kredyt i podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu, czego przypieczętowaniem jest umowa o kredyt.
Złote zasady kredytobiorcy:
1. Porównaj różne oferty: sprawdź ich stopę oprocentowania, dodatkowe opłaty, prowizje, zapisy o możliwości wcześniejszej spłaty.
2. Przed podpisaniem dokładnie przeczytaj umowę. Pamiętaj! Masz prawo przeczytać ją spokojnie w domu i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
3. Nie podpisuj dokumentu „in blanco”
4. Nie podpisuj umowy, w której brakuje informacji o stopie oprocentowania kredytu lub planie spłat.
4. Sprawdź datę umowy – nie podpisuj antydatowanych dokumentów (dokumentów z datą wsteczną).
5. Żądaj 1 egzemplarza każdego podpisanego przez ciebie dokumentu.
Nim przejdziemy do omówienia podstawowych rodzajów kredytów, warto wspomnieć o jednej z instytucji, która zajmuje się zarówno pośredniczeniem w gromadzeniu środków pieniężnych klientów, jak i udzielaniem pożyczek. Są to popularne SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Nie są to banki. Są to spółdzielnie działające w oparciu o odrębną Ustawę o spółdzielczych kasach rozliczeniowo-kredytowych i Ustawę o prawie spółdzielczym. Definicja SKOK-ów mówi o tym, iż są to grupy osób powiązanych ze sobą tym samym miejscem pracy bądź osób należących do tego samego stowarzyszenia społecznego lub zawodowego, które wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. Aby stać się członkiem SKOK-u, należy wypełnić deklarację członkowską, opłacić składkę członkowską, wykupić jeden udział w SKOK-u, wnieść wkład członkowski, a jeśli SKOK działa przy jakimś stowarzyszeniu, należy zostać również członkiem tego stowarzyszenia. Z dniem 27 października 2012 roku SKOK-i zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jak podaje Komunikat KNF z dnia 26 lipca 2012 r., w początkowym etapie nadzoru nastąpi ocena sytuacji finansowej Kas (SKOK-ów) oraz rozpoznanie rodzajów ryzyka występującego w ich działalności. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że SKOK-i staną się instytucjami bankowymi. W żadnym razie nie są bankami tzw. instytucje parabankowe, które udzielają pożyczek, ale nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. W tym miejscu warto przypomnieć o szeregu ryzyk dotyczących działalności instytucji parabankowych, wiążących się m.in. ze wspomnianym powyżej brakiem nadzoru finansowego nad tymi instytucjami. Ryzykiem jest również brak wiarygodnego systemu gwarantującego wypłatę powierzonych tym instytucjom środków – w przeciwieństwie do banków, dla których gwarantem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (opisany dokładniej w części poradnika dotyczącej inwestycji i oszczędzania). Dodatkowo instytucje parabankowe stosują bardzo wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek, miewają nieprzejrzystą strukturę właścicielską i zarządczą oraz nie stosują się do przepisów sprawozdawczych (np. nie składają stosownych sprawozdań finansowych z działalności do Krajowego Rejestru Sądowego). Takie praktyki spowodowały ustalenie przez Komitet Stabilności Finansowej zaleceń dla poprawy funkcjonowania bezpieczeństwa na rynku finansowym, w tym m.in.: zmianę (poprawę) uregulowań prawnych, w oparciu o które działają parabanki, wprowadzenie mechanizmów ograniczenia reklamowania tych instytucji, współpracę w zakresie identyfikowania parabanków pomiędzy Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również wzmocnienie sankcji karnych m.in. za oszustwa finansowe czy prowadzenie działalności bankowej bez odpowiednich uprawnień. Komitet Stabilności Finansowej składa się z Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jego celem jest współpraca głównych instytucji dla utrzymania stabilności systemu finansowego w kraju. W wyjątkowych sytuacjach w obradach Komitetu bierze też udział Premier. Niezależnie jednak od zaproponowanych przez Komitet Stabilności Finansowej działań należy zawsze z najwyższą rozwagą przemyśleć każdą swoją decyzję o pożyczce i z największą roztropnością podchodzić do zainwestowania pieniędzy we wszelkie tzw. „złote okazje”.
Podstawowe rodzaje kredytów to:
kredyt gotówkowy,
kredyt ratalny, kredyt odnawialny,
♦ kredyt hipoteczny,
♦ kredyt konsolidacyjny i kredyt refinansowy.

Źródło :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
„Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych” (http://www.rpo.gov.pl/pl/content/us%C5%82ugi-finansowe-poradnik-dla-os%C3%B3b-starszych)