Procedura wartościowania - zatwierdzanie wyników wartościowania

Tryb zatwierdzania wyników wartościowania:

  • Wyniki zatwierdza reprezentujący pracodawcę po zasięgnięciu opinii kierującego komórką organizacyjną, w której znajduje się stanowisko pracy.

Uwaga: opinia kierującego komórką organizacyjną nie jest wiążąca dla reprezentującego pracodawcę.

  • Zmiana wyników wartościowania przez reprezentującego pracodawcę:

–przed zatwierdzeniem może zmienić wyniki wartościowania przedstawione mu przez zespół

–jest zobowiązany zasięgnąć opinii przewodniczącego zespołu

 Uwaga: opinia przewodniczącego zespołu nie jest wiążąca dla reprezentującego pracodawcę

w przypadku zmiany wyników wartościowania reprezentujący pracodawcę sporządza na piśmie uzasadnienie tej decyzji

Zatwierdzanie wyników – aspekty do zbadania:

  • Czy zatwierdzanie wyników wartościowania przebiegało zgodnie z procedurą przewidzianą w zarządzeniu?
  • Czy reprezentujący pracodawcę zatwierdził wszystkie wyniki wartościowania stanowisk pracy w urzędzie?
  • Jak często reprezentujący pracodawcę skorzystał z prawa do zmiany wyników wartościowania?
  • Czy decydując się na zmianę wyników wartościowania reprezentujący pracodawcę kierował się zdaniami odrębnymi członków zespołu lub opinią kierującego komórką organizacyjną?
  • Jak często reprezentujący pracodawcę podejmował decyzję o zmianie wyników wartościowania wbrew opinii przewodniczącego zespołu?
  • Czy uzasadnienie zmiany wyników wartościowania zostało sporządzone na piśmie?

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów