Metoda wartościowania stanowska pracy– zależności i obszary ryzyka

Kompetencje

  • Wykształcenie: kryterium jest powiązane z kryterium „Doświadczenie zawodowe”, co umożliwia wariantowe opisywanie i ocenianie wymogów koniecznych do poprawnej realizacji zadań na stanowisku pracy
  • Punkty dodatkowe za posługiwanie się językami obcymi:

–należy przyznawać tylko w sytuacji, gdy praca na danym stanowisku pracy wymaga posługiwania się językiem obcym (powinno to wynikać z opisu stanowiska pracy –> zadania, złożoność, kontakty i kompetencje),

–nie przyznaje się punktów za znajomość danego języka obcego, gdy wymagane jest wykształcenie profilowe filologiczne z tego języka (patrz przypis do tego kryterium).

  • Doświadczenie zawodowe: jest to doświadczenie potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku pracy (oceniane przez zespół na podstawie opisu stanowiska pracy – praktycznie każdy element opisu).

Charakter stanowiska pracy

  • Rola stanowiska pracy w organizacji: stanowiska kierujące pracą innych stanowisk pracy powinny być wartościowane na poziomie nie niższym niż D (jest to standard, którego oczekuje się od menadżerów).
  • Warunki pracy: punkty są przyznawane tylko za utrudnienia, które odróżniają dane stanowisko pracy od stanowisk typowo urzędniczych.

–Czy żadnemu stanowisku pracy nie przyznano więcej niż 4 czynników utrudniające pracę?

–Czy punkty za czynniki przyznawano tylko wtedy, gdy uciążliwość wynikała z opisu stanowiska pracy i była związana z wykonywanymi zadaniami.

Odpowiedzialność

Punkty dodatkowe za formalne upoważnienia dla danego stanowiska pracy: przyznaje się tylko za upoważnienia wymienione w opisie metody wartościowania (np. nie przyznaje się punktów za upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

Uwaga: Weryfikując poprawność przyznawania poszczególnych poziomów kryteriów wartościowania należy, oprócz opisu stanowiska pracy, brać również pod uwagę odnotowane w protokole wyjaśnienia złożone przez kierujących danymi komórkami oraz inne dokumenty, które były analizowane przez zespół wartościujący.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów