Ewentualne wykorzystanie audytu opisów stanowisk pracy do oceny podziału pracy w urzędzie

Poniżej opisane kwestie nie będą przedmiotem audytu wewnętrznego, lecz pokazują na możliwości wykorzystania opisów stanowisk pracy przy innych zadaniach audytowych, np. polegających na badaniu obszarów ryzyka.

Proponowane kwestie do przeanalizowania:

  • Czy podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne jest właściwy i optymalny? – te same lub bardzo podobne zadania są realizowane przez różne komórki organizacyjne.
  • Czy w komórkach przyjęto optymalny podział zadań?
  • Czy zadania komórek organizacyjnych mają swoje odzwierciedlenie w opisach stanowisk pracy? – brak sytuacji, w których zadania statutowe nie są realizowane na żadnym stanowisku pracy.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów