Mediacja jako sposób rozwiązania sporu w organizacji

Do poprawnego rozwiązywania konfliktów, które przekroczyły już fazę „czyny zamiast słów” najczęściej wykorzystuje się mediacje. Mediatorem może być na przykład bezpośredni przełożony obydwu stron sporu, jednak należy pamiętać by była to osoba bezstronna. Zwraca się uwagę, że metoda ta, przy…

Strategie zarządzania konfliktem w miejscu jego powstania

W przypadku jakichkolwiek sporów najlepiej jest zidentyfikować je w jednej z początkowych faz, najlepiej w pierwszej, kiedy może być on rozwiązany przez same strony konfliktu. Wtedy jednym z najważniejszych zadań osoby zarządzającej jest danie osobom w sporze odpowiednie narzędzia, dzięki którym…

Metody rozwiązywania sporów

Badając liczne organizacje zauważono, iż konflikt i umiejętność odpowiedniego przeprowadzenia rozmów, które doprowadzały do jego rozwiązania, mogą doprowadzić do znaczącej poprawy działania firmy, a co za tym idzie, lepszych wyników finansowych i jej rozwoju. Istnieje jednak pewien poziom graniczny, w…

Strefy konfliktogenne w organizacji

Badając zjawisko konfliktów w organizacji warto zwrócić uwagę na strefy, w których najczęściej się one pojawiają. Według prowadzonych badań wśród pracowników przedsiębiorstw, na temat oceny atmosfery w pracy można wysnuć ciekawe wnioski. Większość, czyli około 67% pracowników ocenia ją jako bardzo…

Fazy eskalacji sporów, a metody ich rozwiązania

Konflikt to zjawisko, które ma swoje określone fazy, które różnią się między sobą znacząco pod wieloma względami. Warto je poznać, chociażby ze względu na to, że jeśli uda się zidentyfikować taki spór na wczesnym jego etapie, istnieje istotna szansa, że rozwiązanie…

Sposoby rozwiązywania sporów w organizacji

Nie ma organizacji – czy to małego przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej, czy dużej korporacji lub instytucji, w których nie dochodzi do sytuacji generujących spory. One zaś powodują cały wachlarz dalszych, co najmniej niepokojących konsekwencji. Wiadomym jest, że części takich konfliktów można…

Międzynarodowe otoczenie społeczno – kulturowe

Otoczenie społeczno – kulturowe ma bardzo wiele wymiarów i elementów składowych. Dlatego też warto przytoczyć sposoby definiowania podstawowego terminu, jakim jest kultura narodowa. Historycznym, pierwszym zamierzonym przedstawieniem tego pojęcia było to zaproponowane w 1871 roku przez E. B. Taylora, który…

Podstawowe elementy otoczenia marketingu międzynarodowego

Na otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa składają się wszelkie podmioty, a także siły zewnętrzne, które mają zdolność wpływu na decyzje zapadające w dziale marketingu, które zapoczątkowują i kontynuują transakcje z klientami[1]. Dlatego też warto podkreślić znaczenie coraz większej zmienności we współczesnym świecie. Owe turbulencje…

Różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością dostosowań do panujących warunków. Sam projekt definiuje się jako taki ciąg zdarzeń, które mają swój początek i koniec (czyli jest to wydarzenie jednorazowe i niepowtarzalne), mające określony cel (czyli…

Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych

We współczesnym świecie, gospodarce i zarządzaniu, coraz większą wagę, ze względu na procesy internacjonalizacji. a także integracji, przykłada się do roli aspektów międzynarodowych działalności przedsiębiorstw. Idąc dalej, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tworzenie się globalnych łańcuchów wartości i wiele innych procesów, które łatwo można…