Analiza wstępna bilansu oraz rachunku zysków i strat

Przystępując do oceny sytuacji finansowej każdego podmiotu gospodarczego, pierwszym podjętym krokiem powinna być wstępna analiza sprawozdania finansowego na którą składa się wstępna analiz bilansu oraz wstępna analiza zysków i strat. Przeprowadzenie wstępnej analizy pozwali na sformułowanie pierwszych wniosków odnośnie oraz…

Rodzaje analiz finansowych

Bardzo wiele aspektów funkcjonowania jakiejkolwiek jednostki gospodarczej wymaga okresowej kontroli. To w jaki sposób informacje dotyczące odmiennych procesów czy też zdarzeń zestawiane są w drodze analizy finansowej powinno być zależne w dużej mierze od celu w jakim dana analiza jest…

Istota oraz przedmiot analizy finansowej

Analiza finansowa stanowiąca element analizy ekonomicznej, obejmuje zagadnienia związane z całokształtem działalności danego przedsiębiorstwa i przeprowadzana jest zazwyczaj na podstawie danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz bilansu, czyli elementów sprawozdania finansowego sporządzonych w uproszczonej, analitycznej wersji zbudowanej na…

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Informacje zawarte w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym prezentują dane odnośnie zmian części składowych w kapitale własnym za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy[1]. Do jednostek, które mają obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym w ramach sprawozdania finansowego zaliczamy wszystkie…

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych jest częścią składową sprawozdania finansowego, która dostarcza jego użytkownikom informacji dotyczących wydatków oraz wpływów netto dla wszystkich rodzajów działalności danej jednostki gospodarczej z wyłączeniem wszystkich wydatków oraz wpływów, które są wynikiem nabycia czy też sprzedaży pieniężnych środków[1]….

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym

Informacja dodatkowa to kolejny obok rachunku zysków i strat oraz bilansu, obligatoryjny element każdego sprawozdania finansowego. W informacji dodatkowej zawarte są zazwyczaj wszystkie szczególnie istotne dane, które nie zostały ujęte w pozostałych częściach składowych sprawozdania finansowego, a także objaśnienia, które…

Rachunek zysków i strat

Większość autorów publikacji związanych z zagadnieniem sprawozdawczości finansowej jest zgodna, że jednym z bardziej istotnych elementów każdego sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. Jest to element sprawozdania, który dostarcza rzetelnych informacji dotyczących przychodów ze sprzedaży danej jednostki oraz kosztów…

Pasywa

Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, która posiada zasoby majątku odzwierciedlone aktywach musi posiadać odpowiednie także źródła finansowania, które odzwierciedlone są pasywach, jakie przedstawiają pochodzenie składników majątku, a także określają ich czas zwrotu[1]. Pasywa w bilansie jednostek gospodarczych ułożone są według…

Aktywa

Poprzez aktywa, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Rachunkowości rozumie się będące pod kontrolą danej jednostki zasoby majątku, które posiadają prawną wiarygodnie określoną wartość, będące następstwem wydarzeń, które zaszły w przeszłości, których następstwem posiadania w bliższej lub dalszej przyszłości…

Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego

Głównym elementem składowym każdego sprawozdania finansowego jest bilans. będący odzwierciedleniem dokładnej wartości składników majątku danej jednostki oraz źródeł ich finansowania. Bilans składa się z dwóch podstawowych kategorii, które zaprezentowane zostały w formie graficznej na Rysunku 1. Po pierwsze są to aktywa,…