Instrumenty rynku kapitałowego

Do instrumentów rynków kapitałowego zaliczyć można : akcje obligacje skarbowe obligacje municypalne obligacje korporacyjne

Funkcje rynku pieniężnego

umożliwia uczestnikom regulację płynności umożliwia spekulację umożliwia uczestnikom rynku zabezpieczenie się przed zmianami krótkoterminowych stóp procentowych

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny – przedmiotem transakcji na tym rynku są instrumenty finansowe o najwyższym stopniu płynności, o najwyższym bezpieczeństwie i o terminie spłaty do jednego roku.

Konta bilansowe

Konta bilansowe służą do ewidencji stanu oraz zmian składników bilansu. Są one otwierane pod datą pierwszego dnia roku obrotowego według stanu początkowego z bilansu otwarcia, a zamykane pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Z ich sald końcowych sporządzany jest bilans zamknięcia zgodnie z…