Wartość początkowa środków trwałych

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zważywszy, iż generalnie odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów, to wartość początkowa składnika majątku ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych….

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być objęte stosowną ewidencją. Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i…

Wskaźniki rynku kapitałowego

Kolejną grupą wskaźników służących analizie są wskaźniki ryku kapitałowego. Wskaźniki tego typu są niezwykle użyteczne w procesie badania spółek które zajmują się emisją akcji. Należy tutaj zaznaczyć, że wskaźniki niżej wymienione nie będą mogły zostać przeanalizowane na przykładzie przedsiębiorstwa Favore…

Wskaźniki wypłacalności – poziomu zadłużenia – wspomagania finansowego

W drodze analizy jednostki gospodarczej warto jest określić poszczególne źródła finansowania aktywów, wysokość udziału pomocy zewnętrznej w postaci zobowiązań krótko oraz długoterminowych wraz z powiązaną z tym efektywnością nakładów. Tu właśnie z pomocą przychodzą wskaźniki wypłacalności nazywane często w literaturze tematu…

Wskaźniki płynności finansowej

Kluczowa rolę podczas oceny polityki finansowej podmiotów gospodarczych odgrywają wskaźniki płynności finansowej w drodze analizy powiązań poszczególnych części składowych majątku obrotowego oraz zobowiązań krótkoterminowych. Na płynność finansową można spojrzeć między innymi w aspekcie majątkowym który cechuje prostota z jaką firmy…

Wskaźniki rentowności

Rentowność to niezwykle często wykorzystywany miernik odzwierciedlający efektywność działania jednostki, który zazwyczaj wyrażany jest za pomocą wskaźników zyskowności nazywanych również bardzo często wskaźnikami rentowności. Autorzy literatury tematu wymieniają trzy główne grupy wskaźników zyskowności[1]: rentowność majątku czy też aktywów nazywana również…

Analiza wskaźnikowa

Uważa się, że wskaźniki finansowe nie stanowią miar absolutnych, a najwięcej korzyści przynieść mogą kiedy we właściwie dobranych zbiorach posłużą w prezentacji ważnych zmian zachodzących w sytuacji jednostki gospodarczej, bądź też do jej ewaluacji na tle konkurencyjnych przedsiębiorstw[1]. Autorzy literatury…

Analiza wstępna rachunku zysków i strat

Kolejnym krokiem postępowania podczas przeprowadzania wstępnej analizy sprawozdania finansowego jest analiza rachunku zysków i strat. Ten rodzaj analizy pozwala na ustalenie oraz ocenę zmian zachodzących w strumieniach pieniężnych które reprezentują między innymi przychody pochodzące ze sprzedaży, wynik finansowy jednostki, jej…

Analiza wstępna bilansu

Wstępne badanie bilansu obejmuje analizę struktury pasywów oraz aktywów, a także zależności zachodzących pomiędzy wybranymi aktywami oraz pasywami, jak również zmian które zaszły w nich na przestrzeni badanego okresu. Osobie prowadzącej analizę daje to wstępny obraz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, jak…