Zdarzenia bilansowe

Zdarzenia bilansowe to zdarzenia wywierające wpływ na zasoby majątkowe   i źródła ich pochodzenia

Zdarzenie gospodarcze

Podlega rejestracji w księgach rachunkowych Jest równoznaczne     z operacją gospodarczą Fakt udokumentowany Jest udokumentowane w mierniku pieniężnym Wywiera wpływ na aktywa, pasywa lub wyniki działalności jednostki