Instrumenty fiskalne

Instrumenty fiskalne to mechanizmy o charakterze prawno-ekonomicznym umożliwiające gromadzenia środków publicznych oraz ich wykorzystywanie. Wśród instrumentów fiskalnych wyróżnić można : dochodowe wydatkowe

Transakcja zwrotnej wymiany walut

Transakcja zwrotnej wymiany walut – czyli innymi słowy SWAP – sprzedaż (kupno) waluty A za walutę B z określonym terminem dostawy (odbioru) i jednoczesne kupno (sprzedaż) tej samej ilości waluty B za walutę A z późniejszym terminem dostawy bądź też odbioru

Terminowa transakcja finansowa

Terminowa transakcja finansowa – kurs kupna transakcji ustala się natychmiast-w momencie jej zawarcia, natomiast dostawa następuje w określonym momencie w przyszłośc

Natychmiastowa transakcja finansowa

Natychmiastowa transakcja finansowa –  kurs kupna transakcji ustala się natychmiast-w momencie jej zawarcia, jednocześnie następuje też dostawa przedmiotu transakcji

Instrumenty rynku walutowego

Instrumenty rynku walutowego to między innymi : transakcje natychmiastowe kontrakty forwards kontrakty futures swapy walutowe opcje walutowe

Uczestnicy rynku walutowego

Uczestnicy rynku walutowego to między innymi : brokerzy bank centralny banki komercyjne instytucje finansowe uczestnicy instytucjonalni – przedsiębiorstwa uczestnicy indywidualni

Rynek walutowy

Rynek walutowy obejmuje transakcje, których przedmiotem są waluty dwóch różnych państw. Istotą tych transakcji jest kupno waluty jednego państwa za walutę drugiego Cechy ryku walutowego to : wysoka koncentracja geograficzna ogromna skala transakcji spekulacyjnych wysoki poziom płynności instrumentów