Rodzaje analiz finansowych

Bardzo wiele aspektów funkcjonowania jakiejkolwiek jednostki gospodarczej wymaga okresowej kontroli. To w jaki sposób informacje dotyczące odmiennych procesów czy też zdarzeń zestawiane są w drodze analizy finansowej powinno być zależne w dużej mierze od celu w jakim dana analiza jest…

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

Kontrola dostępu   W jednostce wprowadzono fizyczne i logiczne środki ograniczenia dostępu do zasobów informatycznych (oprogramowania, plików, sprzętu itp.) odpowiednie do szacowanego ryzyka nieuprawnionego dostępu. W jednostce przyjęto zasady i procedury przydzielania i cofania dostępu do poszczególnych zasobów (np. danych, sieci,…

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na…

Rezerwy jednostki gospodarczej

Rezerwy jednostki gospodarczej to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Zobowiązania jednostki gospodarczej

Zobowiązania jednostki gospodarczej to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Aktywa jednostki

Aktywa jednostki – to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy – to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych. Źródło danych – ustawa o rachunkowości z dnia 29 września roku 1994

Organ zatwierdzający

Organ zatwierdzający – to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie…

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe