Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych muszą być objęte stosowną ewidencją. Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i…

Przekwalifikowanie składnika majątku

Amortyzacji podlegają nabyte lub wytworzone przez podatnika składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok. O tym jak długo będzie używany dany składnik decyduje podatnik. Jeżeli przewidywany okres używania składnika majątku, na potrzeby związane z działalnością, jest równy lub krótszy…

Składniki majątku niepodlegające amortyzacji

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od: • gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, • budynków mieszkalnych, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu, • dzieł sztuki i eksponatów, • wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w…

Czy otrzymanie darowizny od brata jest opodatkowane

Czy otrzymanie w 2009 r. darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? Odpowiedź: Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz….