Strategiczne wyzwania rozwojowe Polski

Celami strategicznymi rządu Polski ujętymi w „Strategicznych wyzwaniach rozwojowych Polski” są między innymi: Innowacyjność (wyzwolenie innowacyjności w administracji publicznej, promowanie nowych sposobów działania, nowych rozwiązań organizacyjnych, elastyczności),  Sprawne państwo (profesjonalizacja zasad funkcjonowania administracji publicznej),  Walka z biurokracją (promowanie…

Informacje dotyczące eksportu towarów

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPORTU TOWARÓW Od 31 sierpnia 2007r. rozpoczęła się elektroniczna obsługa zgłoszeń wywozowych składanych przez polskich eksporterów/zgłaszających z wykorzystaniem SYSTEMU KONTROLI EKSPORTU (ECS). System zapewnia wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie unii celnej. Pozwoli m.in….

Instytucje budżetowe

Instytucje budżetowe to regulacje prawne dotyczące opracowywania budżetów, ich uchwalania, realizacji a także sprawozdawczości oraz kontroli.

Publiczne instrumenty finansowe

Publiczne instrumenty finansowe to zobowiązania kreowane na pokrycie braku środków w funduszach publicznych : Wśród nich wyróżnić można : Obligacje skarbowe Kredyty Bony skarbowe

Instrumenty fiskalne

Instrumenty fiskalne to mechanizmy o charakterze prawno-ekonomicznym umożliwiające gromadzenia środków publicznych oraz ich wykorzystywanie. Wśród instrumentów fiskalnych wyróżnić można : dochodowe wydatkowe