Rola międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi w projektach wielokulturowych

We współczesnym świecie, gospodarce i zarządzaniu, coraz większą wagę, ze względu na procesy internacjonalizacji. a także integracji, przykłada się do roli aspektów międzynarodowych działalności przedsiębiorstw. Idąc dalej, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tworzenie się globalnych łańcuchów wartości i wiele innych procesów, które łatwo można…

Dystrybucja w marketingu międzynarowowym

Dystrybucja to kolejny z elementów marketingu mix, który jest niezwykle ważny. Definiowana jest jako ten moment w procesie kupna sprzedaży, w którym następuje przekazanie wartości między producentem (i pośrednikiem), a odbiorcą finalnym . Najbardziej wybijającą się dla zewnętrznego obserwatora funkcją…

Efekt kraju pochodzenia

Efekt kraju pochodzenia (COE- country origin effect). Pochodzenie produktu zaliczane jest do jego cech (takich jak np. opakowanie czy marka), jednak trudno się nie zgodzić z stwierdzeniem, że należy do bardzo specyficznych elementów sprzedawanego dobra. Sam efekt kraju pochodzenia określany…

Najważniejsze determinanty poziomu cen

Najważniejsze zaś determinanty poziomu cen to :  popyt – jest elementem, który w dużym stopniu kształtuje się za pomocą czynników kulturowych;  koszty;  uwarunkowania prawne;  decyzje konkurentów (przede wszystkim w zakresie ceny, ale również inne);  cykl życia produktu – etap, na…

Wynalezienie nowego produktu

Wynalezienie nowego produktu – Strategia ta stawia szczególne wyzwania przed pracownikami zajmującymi się dostosowaniem kulturowym produktów na różne rynki zagraniczne. Ważnym jest by już na etapie projektowania pamiętać o tego typu różnicach, ponieważ wprowadzenie na rynek produktu nieodpowiedniego nawet pod jednym,…

Adaptacja dualna

Adaptacja dualna – W tym przypadku następuje dostosowanie zarówno działań promocyjnych, jak i dotyczących produktu. Podkreśla się tutaj wszelkie różnice kulturowe występujące między krajami – zaczynając od językowych (dostosowanie nazwy produktu, tekstów na opakowaniu, a także przekazów reklamowych), a kończąc…

Adaptacja produktu

Adaptacja produktu – Stosując tą strategię, przedsiębiorstwa różnicują cechy produkowanego dobra kierując go na różne rynki. W zależności od zbadanych wcześniej potrzeb i zastosowanej segmentacji występować może podział na : a) regiony – np. Europa Środkowa, Zachodnia, Wschodnia; b) kraje…

Adaptacja działań komunikacyjnych

Adaptacja działań komunikacyjnych – Polega na różnicowaniu promocji przy niezmienionym produkcie. Strategia taka może być niebezpieczna ze względu na możliwe niezaakceptowanie wyglądu, smaku, zapachu lub innych cech charakterystycznych produktu, który reklamuje się lub prowadzi się wszelkie działania promocyjne.

Pojęcie produktu w międzynarodowej działalności marketingowej

Produkt, we współczesnym marketingu pojmowany jest bardzo szeroko. Jest to każdy, nie tylko materialny, przedmiot wymiany – usługa, miejsce, organizacja, idea lub dobro materialne, które przynosi nabywcy określoną korzyść . Można również powiedzieć, że sprzedając pewne dobro, nie mamy na…

Makrootoczenie marketingowe

Makrootoczenie – składa się z szeregu czynników, na które przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu, za to owe elementy mają często nie ogromny wpływ, dlatego warto nad nimi dłużej się zatrzymać.   Do elementów makrootoczenia najczęściej zalicza się : ekonomiczne –…