Segmentacja rynku światowego według kategorii kultur narodowych

Aby móc w sposób efektywny prowadzić działalność (szczególnie marketingową) na rynku światowym, należy na początku wyodrębnić tzw. jego segmenty. Jest to szczególnie ważne w kontekście różnic kulturowych. Należy jednak zauważyć, że pewne grupy kultur narodowych mają swoje cechy wspólne. Wykorzystanie tych podobieństw…

Międzynarodowe otoczenie społeczno – kulturowe

Otoczenie społeczno – kulturowe ma bardzo wiele wymiarów i elementów składowych. Dlatego też warto przytoczyć sposoby definiowania podstawowego terminu, jakim jest kultura narodowa. Historycznym, pierwszym zamierzonym przedstawieniem tego pojęcia było to zaproponowane w 1871 roku przez E. B. Taylora, który…

Podstawowe elementy otoczenia marketingu międzynarodowego

Na otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa składają się wszelkie podmioty, a także siły zewnętrzne, które mają zdolność wpływu na decyzje zapadające w dziale marketingu, które zapoczątkowują i kontynuują transakcje z klientami[1]. Dlatego też warto podkreślić znaczenie coraz większej zmienności we współczesnym świecie. Owe turbulencje…

Aspekt międzykulturowy w badaniach marketingowych

Aby uzyskać podstawę do wyboru strategii marketingowej na rynkach zagranicznych, należy zdobyć informacje, które podejmowanie tak kluczowych decyzji umożliwią. W tym celu przeprowadza się badania marketingowe, które już na poziomie krajowym przysparzają wielu problemów, a w kontekście międzynarodowym stanowią duże…

Strategie standaryzacji i dyferencjacji w marketingu międzynarodowym

Przedsiębiorstwo, chcąc wprowadzić swój produkt na rynki zagraniczne, zawsze stoi przed dylematem czy dokonywać z tego tytułu zmian w samym produkcie, czy sprzedawać go w dokładnie takiej samej postaci, jak w kraju. Oczywiście, zarówno strategia standaryzacji, jak i dyferencjacji są rozwiązaniami…

Międzynarodowe orientacje przedsiębiorstw

Decyzje strategiczne firm międzynarodowych, również, a może przede wszystkim te związane ze sferą marketingu, wiążą się z orientacją międzynarodową przedsiębiorstwa, która definiowana jest jako zespół postaw jego kierownictwa, odnoszących się do problemów internacjonalizacji, czyli stanowi pewnego rodzaju filozofię działania przedsiębiorstwa…

Marketing mix

Marketing mix jest kluczowym pojęciem – w ujęciu klasycznym zawiera cztery podstawowe elementy: produkt (product); cenę (price); dystrybucję (place); promocję (promotion). Są to tzw. 4P, na których opiera się strategia marketingowa[1]. Owe instrumenty unaoczniają również te dziedziny działalności przedsiębiorstwa, które…

Marketing międzynarodowy i pojęcia pokrewne

Pojęcie marketingu międzynarodowego nie jest jednoznaczne. Oprócz niego występują również terminy takie jak marketing eksportowy, globalny, zagraniczny, międzykulturowy i marketing na rynkach zagranicznych[1]– które często używane są zamiennie, uważane są za synonimy. Naprawdę jednak stanowią one jedynie pojęcia pokrewne- nie…

Marketing

Pierwszą definicją jest ta zaproponowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingowe (American Market Association- AMA) w 1941 roku, która nazywana jest klasyczną, a wg której marketing to „prowadzenie czynności gospodarczych, które kierują przepływem dóbr i usług od producenta do konsumenta i użytkownika”[1]….

Różnice kulturowe w międzynarodowym zarządzaniu projektami i zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami jest dziedziną, która charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i możliwością dostosowań do panujących warunków. Sam projekt definiuje się jako taki ciąg zdarzeń, które mają swój początek i koniec (czyli jest to wydarzenie jednorazowe i niepowtarzalne), mające określony cel (czyli…